LOGGA IN

Visselblåsning i SMIL

Information och instruktioner för visselblåsning i SMIL

 

Sedan december 2021 finns det en ny lag om visselblåsning och från den 17 december 2023 ska verksamheter, som SMIL, med fler än 49 anställda upp till 250 anställda ha en intern hantering för visselblåsning.

 

Vad är en intern visselblåsningsfunktion?

SMILs interna visselblåsarfunktion är en kanal där du kan rapportera om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang inom SMIL. Det ska finnas ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Det kan handla om ekonomisk brottslighet som korruption och mutor, missförhållanden som berör offentlig upphandling, eller att en person i ledningen på SMIL har missbrukat sin ställning. Det kan även handla om enskildas liv och hälsa, som till exempel stora brister i säkerheten inom vår verksamhet, allvarliga former av diskriminering eller trakasserier. Visselblåsarfunktionen ska användas när det inte hjälper, eller är lämpligt, att rapportera på annat sätt.

Den som rapporterar missförhållanden ska skyddas mot repressalier.

 

Vem kan visselblåsa?

I SMIL kan medlemmar, företrädare, arbetsledare, personliga assistenter, administrativ personal samt eventuella praktikanter, volontärer och konsulter visselblåsa. Lagen omfattar dem som är eller har varit medlem eller anställd i SMIL samt dem som ska börja i SMIL.

Du får bryta tystnadsplikten när du visselblåser, men du får inte lämna vidare handlingar eller känsliga uppgifter som rör enskilda personer, om det inte krävs för att förklara din misstanke. Känsliga uppgifter är till exempel uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk åsikt, religion eller sexuell läggning.

Vad är inte visselblåsning?

Det som handlar om en enskild medlems assistans, till exempel ett klagomål eller en händelse som leder till en Lex Sarah-rapport är inte grund för visselblåsning. Det beror på att den informationen inte är intressant för allmänheten utan bara berör en eller några få personer.

Att vara missnöjd med något i sitt arbete är inte skäl för visselblåsning.

 

Så här kan du visselblåsa internt i SMIL

Du kan visselblåsa genom att skicka ett brev med posten eller lämna det själv i vår brevlåda på SMIL, Grynbodgatan 5, 211 33 Malmö.

Du kan ringa till SMILs växel 040-97 42 99 och lämna information muntligt eller för att boka ett fysiskt eller digitalt möte.

Du behöver inte lämna ditt namn eller några kontaktuppgifter, men kan då inte få enskild återkoppling om vad vi gör med informationen du har lämnat. Om du lämnar kontaktuppgifter får du:

inom sju dagar veta om det du beskrivit utreds som en visselblåsning eller inte*

inom tre månader får du veta vad SMIL gör/har gjort för att åtgärda det som visselblåsningen gäller.

*om det du lämnat information om inte visar sig ligga inom visselblåsningsområdet kan det ändå vara information som är viktig för oss att få för att arbeta med kvalitetsförbättringar. Vi tar därför emot alla synpunkter och klagomål på SMIL men vi måste vara tydliga i hur vi arbetar vidare med just visselblåsningar.

 

Flera sätt att visselblåsa

Du kan visselblåsa till SMIL på flera olika sätt. Du kan visselblåsa skriftligt, muntligt eller genom ett fysiskt alternativt digitalt möte. Se mer i nästa stycke.

Du kan även visselblåsa direkt till en myndighet, bland annat dessa om du upplever att den interna visselblåsarfunktionen inte är lämplig att hantera visselblåsningen : ArbetsmiljöverketInspektionen för vård och omsorgIntegritetsskyddsmyndigheten och Skatteverket.

 

Så här utreds en visselblåsning inom SMIL

I SMIL kommer verksamhetsansvarig först ta sig an den inkomna visselblåsningen. Verksamhetsansvarig kommer att sammankalla en Visselblåsargrupp bestående av verksamhetsansvarig, SMILs ordförande och den styrelseledamot som har ansvar för kvalitetsledningssystemet inom SMIL. Dessa tre kommer att utreda om det inkomna är att se som en visselblåsning eller utgör en synpunkt/klagomål som ska hanteras på annat sätt.

Beroende av ärendet som visselblåsts kommer visselblåsargruppen att vid behov ta in extern expertis.

Om vi har fått information om vem som lämnat informationen kommer vi att hålla hen informerad via en bekräftelse av mottagandet av visselblåsningen (inom sju dagar från mottagandet) och därefter kring hanteringen av ärendet. Visselblåsaren ska få information inom tre månader från det att hen kontaktat SMIL om hur vi hanterat för att åtgärda det som visselblåsts om.

 

Kontakt med medier

SMIL är en privat arbetsgivare. Anställda hos privata arbetsgivare har lojalitetsplikt, vilket innebär att du inte får kritisera din arbetsgivare utåt på ett sätt som riskerar att skada verksamheten. Lagen om visselblåsning bryter denna lojalitetsplikt.

Men för att visselblåsarskyddet ska gälla i kontakt med media måste du först ha visselblåst till SMIL eller till en extern myndighet ansvarig för visselblåsning, se ovan.

Om visselblåsningen handlar om något som innebär akut eller uppenbar fara för liv, hälsa eller säkerhet så gäller dock skyddet för dig även om du inte visselblåst till en myndighet först.

 

Utreda eller inte…

När SMIL mottagit ett visselblåsningsmeddelande lämnar vi visselblåsaren ett besked inom 7 dagar om det kommer att utredas vidare av visselblåsargruppen eller inte (förutsatt att vi kan komma i kontakt med den som lämnat meddelandet).

 

Det kan finnas anledning till att inte utreda vidare meddelandet i visselblåsargruppen. Det kan t ex bero på att:

 • meddelandet egentligen är en rapport om ett missförhållande som beror på assistansen (Lex Sarah)
 • meddelandet egentligen är oro för barn (som ska anmälas till kommunens socialtjänst)
 • meddelandet inte har gjorts i god tro eller är illvilligt
 • det är en fråga som inte hör hemma i visselblåsartjänsten, t ex klagomål på den egna lönen eller schemafrågor
 • det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet

 

OBS! Lämna inte känsliga uppgifter om personer du nämner i ditt meddelande om det inte behövs för att förklara din misstanke

 

Utredning

Om meddelandet skickas vidare till Visselblåsargruppen kommer det att hanteras på följande sätt:

 • Ingen som deltar i utredningsprocessen kommer att försöka identifiera visselblåsaren.
 • Ett meddelande utreds inte av någon som är berörd eller inblandad i ärendet. Om någon av de som ingår i Visselblåsargruppen namnges i meddelandet kommer den personen att bytas ut mot annan styrelseledamot alternativt en extern part.
 • Visselblåsarmeddelanden hanteras konfidentiellt av alla som är involverade.
 • Vi kan ta in extern kompetens om vi anser att det behövs.
 • Vi beslutar om lämpliga åtgärder efter avslutad utredning.
 • Vid misstanke om brott kan en polisanmälan upprättas. Du kommer då att få information om att din identitet kan komma att lämnas ut under domstolsförfarandet.

 

Skydd för visselblåsare som är öppen med sin identitet

En visselblåsare som uttrycker en genuin misstanke eller farhåga enligt dessa riktlinjer riskerar inte att förlora sin anställning eller att drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar till följd av sin anmälan.

Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro.

 

Skydd av och information till en person som pekats ut i ett visselblåsarmeddelande

Rättigheterna för de personer som pekas ut inom ramen för visselblåsartjänsten omfattas av relevant dataskyddslagstiftning. De utpekade har rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv och kan kräva ändring eller radering av data om informationen är felaktig, ofullständig eller föråldrad. Denna rättighet gäller med förbehåll för att detta inte leder till hinder för utredningen eller förstörelse av bevismaterial.

 

Radering av data

Persondata som inkluderats i visselblåsarmeddelanden och utrednings-dokumentation ska raderas vid avslutad utredning, med undantag för om persondata bör sparas med hänvisning till annan relevant lagstiftning. Radering sker 30 dagar efter avslutad utredning.

Utredningsdokumentation och visselblåsarmeddelanden som arkiveras ska anonymiseras, och får inte innehålla personuppgifter genom vilka personer direkt eller indirekt kan identifieras.

 

Rättslig grund för riktlinjerna

Dessa riktlinjer är baserade på Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, dataskyddsförordningen GDPR samt Integritetsskyddsmyndighetens (IMYs) riktlinjer.

 

Olika visselblåsarvägar

E-post: info@smilmalmo.se

Vanlig post: 
Visselblåsning
SMIL
Grynbodgatan 5
211 33 Malmö

Muntligt: Ring växeln 040-97 42 99 och tala om att du vill visselblåsa och berätta antingen muntligen direkt eller boka ett fysiskt eller digitalt möte.

 


KALENDER
« Mars 2024»
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kommande händelser